Начало

 

АНОТАЦИЯ 

ELI "Екстремна светлина" (Extreme Light Infrastructure) е нова научноизследователска инфраструктура от общоевропейски интерес и част от Европейската пътна карта (ESFRI). Основните научни лаборатории на тази инфраструктура са в последен етап на изграждане в така наречените страни стълбове (Pillars) -Чешката република, Унгария и Румъния. Това са лазерни съоръжения, чиято цел е създаване на високо-интензивни лазерни импулси, с възможности за изследване на процеси като управляем термоядрен синтез и генерация на електрон-позитронни двойки от насрещни лазерни снопове.

С цел участието на България и български изследователски центрове в този европейски проект бе създаден консорциум от научни организации и университети, които са водещи в изследванията по лазерна физика в България. Това са Институт по eлектроника - БАНФизически факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" и Институт по физика на твърдото тяло - БАН.

Участието на България чрез този консорциум в ELI като паневропейска изследователска инфраструктура ще допринесе за нейната роля като активен член и бъдещ ползвател на оборудването, както и за дооборудване на българските лаборатории, ползващи мощни оптични полета, с цел и в България да се подготвят и провеждат експерименти от различни научни институти от страната, но и, например, от Западните Балкани.

 

Последни новини


Laboratory of Nonlinear and Fiber optics

Extreme Light - Extreme Light

extremelightbg@gmail.com

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72